mingyunyuziyou

parse_str()—将url参数字符串转成数组

作者: 秒速五厘米     
 


将url参数字符串转化成数组

$str='a=1&b=2&c=3';

parse_str($str,$arr);

var_dump($arr);


//输出
array (size=3)
  'a' =>  '1' (length=1)
  'b' =>  '2' (length=1)
  'c' =>  '3' (length=1)


parse_str(string,array)
string:需要转换的字符串;
array:返回到一个数组中;
注释:如果没有设置array的话就覆盖同名变量