mingyunyuziyou

EMBY开心版

作者: 秒速五厘米     
 


    Emby与Plex目前是市面上两款定位几乎相同的多媒体中心软件(区别在于Emby是开源的),从产品价格定位上,两者也是相差无几。Plex的有点在于软件设置傻瓜话,界面更漂亮,有公网的情况下,能自动映射;影片的识别率高docker run -d \
   --name embyserver \
   -v /docker/embyserver/config:/config \
   -v /docker/embyserver/cache:/cache \
   -v /docker/embyserver/medias:/media \
   -p 43997:8096 \
   --restart unless-stopped \
   lovechen/embyserver